Giấy đề nghị thanh toán - Giấy đề nghị tạm ứng  
Ngày viết: 3/22/2017 Đơn vị: Trường Cao Đẳng Nghề                                                    Mẫu số C37 – HD

                 Sóc Trăng                                                          (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC, ngày
                                                                                       30/03/2006 và TT số 185/TT-BTC ngày 15/11/2010
                                                                                                          của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
                                                     
                                          GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
                                    Ngày …….tháng …….năm ………...
     
                    Kính gởi: Ban Giám Hiệu Trường Cao Đẳng Nghề Sóc Trăng.
 
Họ và tên người đề nghị thanh toán:    
Bộ phận:.........................................................................................................................................
Nội dung thanh toán:........................................................................................................................
           ...........................................................................................................................................
Số tiền:
Bằng chữ:........................................................................................................................................
            (Kèm theo ……….chứng từ gốc)
Người đề nghị thanh toán                        Kế toán trưởng                        Thủ trưởng đơn vị
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường Cao Đẳng Nghề Sóc Trăng                                                      Mẫu số C32 – HD
Bộ phận: …………………………...                                 (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC, ngày
Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1047929              30/03/2006 và TT số 185/TT-BTC ngày 15/11/2010
                                                                                                         của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 
                                                           GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
                                      Ngày …….tháng …….năm ………...
 
                                                                                                                            Số : …………..
            Kính gởi: Ban Giám Hiệu Trường Cao Đẳng Nghề Sóc Trăng.
            Tôi tên là: ...........................................................................................................................
            Bộ phận (hoặc địa chỉ):.........................................................................................................
            Đề nghị cho tạm ứng số tiền:………………………(Viết bằng chữ):................................................
            ..........................................................................................................................................
            Lý do tạm ứng:....................................................................................................................
            Thời hạn thanh toán:............................................................................................................
    Thủ trưởng đơn vị                      Kế toán trưởng     Phụ trách bộ phận     Người đề nghị tạm ứng
    Duyệt tạm ứng:………………….           (Ký, họ tên)              (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên)

 

 Tin tức liên quan
Giấy đề nghị thanh toán - Giấy đề nghị tạm ứng
Đơn xác nhận đóng tiền học phí năm học
Đơn xác nhận đóng tiền học phí học kỳ
 
HyperLink
HyperLink
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh năm học 2020 - 2021
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ quản lý xây dựng và kỹ thuật xây dựng mở tại Trường cao đẳng nghề Sóc Trăng
Thông báo tuyển sinh trung cấp mở tại Ngã Năm
Thông báo tuyển sinh trung cấp mở tại Thạnh Trị
Thông tin việc làm
Thông báo tuyển dụng T3/2020
Thông báo tuyển dụng T2_T2/2020
Thông báo tuyển dụng T1_T1/2020
Thông báo tuyển dụng T4_T3/2019
Học sinh - Sinh viên
  Lịch Thi
  Thời Khóa Biểu
  Nội Qui - Qui Chế HSSV
  Tra Cứu Điểm
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc BGH từ ngày 25/5 – 29/5/2020
Sáng tác
Yêu Lắm Trường Nghề
Thương em cô gái trường nghề
Liên kết WebSite

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3614946 - 0299 3829896